54, Frunzenskaya Emb.
Komsomolsky Avenue. Pits
Under the Krymskiy Bridge
Krasny Oktyabr'
Empty
Sleep
White Square
Boulevards
Goverment House